تبلیغ ستاره اسکندری برای خانه موزه خیمه شب بازی ایرانlead

ستاره اسکندری نوشت : مااز گذشته می اییم ، از تاریخ ، تاریخی که پیروزانش نوشته اند، اما همیشه سیاهی ، مبارکی وجود داشته و دارد تا انچه واقعیت است را سینه به سینه به گوش مردمان برساند، ما مردمیم تکیه داده به یکدیگر ، برای حفظ انچه میراثش می نامیم ، میراث فرهنگی ، فرهنگ تکه پاره امان را نگه میداریم تا ایران زمین به جا بماند که انچه عزیز است وطن است ، خانه است .