پادشاه در کنار کارگر شهرداری فوتبال دید!lead

یکی از کارگران شهرداری امروز دیدار تیم های اردن و سوریه را در کنار پادشاه اردن تماشا کرد. انتشار گسترده عکس این کارگر در حین تماشای دیدار اردن و استرالیا شاه اردن را به فکر دعوت از او انداخت!
میزبانی پادشاه اردن از کارگر شهرداری که از پشت شیشه کافی شاپ فوتبال اردن و استرالیا را تماشا می کرد و اجازه ورود به کافی شاپ را پیدا نکرد.